Fobier

Med fobi avses oproportionerlig och orealistisk rädsla för någonting, ett objekt eller en situation. Fobi, det vill säga rädsla för en specifik företeelse, kan väcka kraftig situationsbunden ångest och vilja att undvika företeelsen, vilket försvagar handlingsförmågan hos den drabbade. Fobier är ofta förknippade med till exempel höga höjder, trånga utrymmen, öppna ytor, mörker, spindlar eller flygning.

Fobin anknyter ofta till ett möjligt men ytterst osannolikt hot: att flyga eller åka hiss är teoretiskt sett förknippade med risker, men att undvika dessa på grund av fobin försvårar livet orimligt mycket.

Fobiker förstår i regel att rädslan de känner är irrationell, men kan ändå inte kontrollera den. Till exempel en person som har cellskräck förstår nog att ingenting ont följer av att vistas i ett litet rum, men drabbas ändå av kraftig rädsla. Många fobiker fruktar förutom själva företeelsen som orsakar rädslan även symtomen för attacken.

Fobier är ett relativt vanligt psykiskt problem. De flesta fobiker är rädda för fler än en företeelse.

Orsaker

Det finns flera möjliga orsaker till fobier i människans evolution och även biologiska faktorer kan spela in. Man har upptäckt att fobier går i arv i vissa släkten, men tillsvidare saknas säkra rön om i vilken utsträckning dessa är genetiskt betingade eller beror på fostran och miljöfaktorer.

Behandling

Fobier behandlas främst med hjälp av beteendeterapi, med metoder som baserar sig på att fobikern exponeras, det vill säga utsätts, för den fruktade företeelsen. Exponeringsterapi har gett goda resultat, och de flesta fobikerna kan botas helt eller delvis. Terapin går ut på att personen under professionell handledning successivt lär sig att uthärda den fruktade företeelsen.

Personer som även lider av panik- eller ångestsyndrom får vanligen stor hjälp av medicinering, psykoterapi eller en kombination av dessa. Medicineringen blockerar effektivt att panikattacker och rädslan i anslutning till dem uppkommer.