Gå till innehåll

Psykisk hälsa är en viktig del av välbefinnandet. Det är viktigt att se psykisk hälsa som en positiv resurs som man kan stärka och främja på individ-, samfunds- och samhällsnivå.

Ett resursbaserat och positivt synsätt betyder att man fokuserar psykiska resurser och styrkor.

Många flyktingar och asylsökande kan ha gått igenom svåra upplevelser som har byggt upp deras förmåga att stå emot och klara av motgångar, psykologisk resiliens. Många kanske inte själva är medvetna om de besitter en sådan styrka.

Svårigheterna är inte hela människan, utan en del av hens berättelse.

Både utländska och inhemska studier visar att invandrare, särskilt de med flyktingbakgrund eller annan liknande bakgrund, är mera psykiskt belastade än övriga människor.

I vissa kulturer är begreppet psykisk hälsa helt främmande och psykisk ohälsa kan vara förknippat med avvisande attityder och stigmatisering. Det är viktigt att yrkespersoner som arbetar med flyktingklienter och asylsökande kan erbjuda kulturellt anpassad psykoedukation och psykologiskt stöd, och att de har en förståelse för den psykiska hälsans bestämningsfaktorer för flyktingar och asylsökande och hur deras resiliens kan stöttas.

Den psykiska hälsans bestämningsfaktorer kan på ett allmänt plan delas in i riskfaktorer och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd och förvärrar symtomen. Skyddsfaktorer stärker den psykiska hälsan, funktionsförmågan och livshanteringen, vilket gör det lättare att klara sig även i svåra livssituationer. Centralt i arbetet för psykisk hälsa är att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna.

Flyktingar och asylsökande utsätts för riskfaktorer under flyktens olika faser

1. Upplevelser i det gamla landet före flykten

Flyktingar och asylsökande kommer ofta från länder i konfliktzoner. Många har egna upplevelser av förföljelse och våld. Att tvingas fly medför också upplevelser av sorg och förlust. Att lämna det gamla landet betyder att man förlorar allt som är tryggt och bekant, och kanske också förlust av nära anhöriga.

2. Upplevelser under flyktresan

Flykten kan innebära många risker och omständigheter som kan vara traumatiserande.

3. Förhållandena i det nya landet

Migration är också en psykisk process med olika faser. I synnerhet för asylsökande kan migrationsprocessen försvåras av den psykiska belastning som ovissheten om framtiden för med sig.

4. Att bekanta sig med det nya och integrera sig

Att bygga en ny vardag och hitta sin plats i samhället kan vara psykiskt belastande.