Toimiva lapsi & perhe -työ

Lapset puheeksi -menetelmä. (Kesto 6:41)

Toimiva lapsi & perhe (TLP)-työssä  kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Koko kuntaa koskevassa työssä rakennetaan toimivaa monialaista palvelujärjestelmää yhdessä vanhempien ja muiden kasvattajien ja palvelutuottajien kanssa. 

Toimiva lapsi ja perhe -työlle ja -menetelmien käytölle on vahva tuki. Kananojan raportti Toimiva lastensuojelu Selvitysryhmän loppuraportti (2013) ja sen toimenpideohjelma ohjeistaa aikuisten palveluita ottamaan menetelmät käyttöön kansallisesti sekä tukemaan levittämistä aktiivisesti.
Toimiva lapsi- ja perhe -työn siirtyessä THL:stä uuteen kotipesään, nykyiseen MIELI ry:n (2015), velvoitettiin siirtosopimuksessa MIELI ry:tä jatkamaan laajamittaista ja esteetöntä levittämistä edelleen. 

Information om Familj & barn i samspel och metoderna

Information about the Effective child and family work and the interventions

Menetelmiä, koulutusta ja konsultaatiota

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -työhön kuuluu työmenetelmiä, koulutuskokonaisuuksia ja konsultaatiota. Työn ympärille on kasvanut koko Suomen kattava menetelmäkouluttajien verkosto.

Päämääränä on lapsen arjen tukeminen

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -työn päämääränä on tukea lapsen suotuisaa kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Keskiössä on lasten ja nuorten arkipäivän sujuminen heidän kehitystään tukevalla tavalla kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa. Työtä tehdään monenlaisissa toimintaympäristöissä esim. neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä erilaisissa palveluissa tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja kuormittaa esim. vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai perheen taloudelliset ongelmat. Perheen tilannetta voi kuormittaa myös lapsen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat tai tunne-elämän vaikeudet. 

Koko kuntaa koskevassa työssä rakennetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä palvelurakenteita yhdessä eri organisaatioiden kanssa. Valtakunnallisen kouluttaja- ja toimijaverkoston kanssa kehitetään ja juurrutetaan lapsikeskeistä työtä yhdessä kuntien kanssa. Työ tapahtuu konsultoimalla organisaatioiden strategiatyössä ja hallinto- ja vastuujärjestelmän kysymyksissä sekä toteuttamalla menetelmäkoulutuksia ja tukemalla väestölle tiedottamisessa. Kehittämisohjelmia arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin.  

Alla löytyy Tytti Solantauksen ja Mika Niemelän kirjoittama artikkeli Lapset puheeksi -työmallista, kun työ toteutetaan kaikkialla kunnan tasoilla.

Arki kantamaan Solantaus Niemelä_2016.pdf

Toimiva lapsi & perhe -työ on käynnistynyt vuonna 2001

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät, -koulutuskokonaisuudet ja -konsultaatio on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -hanketta. Toimiva lapsi & perhe -hanke on käynnistynyt vuonna 2001. Vuonna 2014 työ sai uuden kotipesän kun se siirtyi Suomen Mielenterveysseuraan.

Menetelmät

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmiä ovat:
 

Vertti-ryhmätoiminta on vertaistukeen rakentuva työmenetelmä. Kohderyhmänä ovat vanhemmat, jotka sairastavat esim. depressiota, bipolaarihäiriötä tai muita mielialahäiriöstä ja heidän lapsensa. Toiminnan päämääränä on perheessä lisätä  yhteistä ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta sekä vahvistaa arjessa muita lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä. Vertti-toimintaa voidaan toteuttaa joko 10 kerran ryhmä tapaamisin ja perhekursseina.  Keskeistä Vertti- toiminnassa on lasten ja vanhempien yhdessä osallistuminen, sekä lasten ja vanhempien ryhmien yhteiset tapaamiset. Toimintaa voidaan soveltaa myös tukemaan perheitä muissa perheen arjessa vaikuttavissa tilanteissa esim. silloin, kun vanhempaa askarruttaa oma päihteiden käyttönsä. Vertti- ryhmätoiminta on kehitetty Finfami Uusimaa ry:n Lapsi omaisena –projektissa. 

Lisätietoa bitta.soderblom@kolumbus.fi tai 0505527365

Menetelmien käyttö

Menetelmiä käytetään kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla lasten ja aikuisten psykososiaalisen työn palveluissa, kuten

 • lasten, nuorten ja aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • työvoimahallinnossa
 • sivistys- ja kasvatustoimessa
 • rikosseuraamustyössä
 • opetusta järjestävissä organisaatioissa
 • vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä 

Koulutukset

Toimiva lapsi & perhe -työ pitää sisällään maan laajuisen menetelmäkouluttajaverkoston. Verkostoon kuuluvat kouluttajat toteuttavat Toimiva lapsi & perhe -koulutuskokonaisuuksia 

 • Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien koulutus yht. 12 pvä, sisältäen Lapset puheeksi -menetelmän ja Toimiva lapsi & perhe -perheintervention
 • Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus 12 tuntia (mahdollinen esim. opettajille) ja 18 tuntia (erityistyöntekijät esim. koulussa ja palveluiden työntekijät) 
 • Vertti-ryhmäohjaajakoulutus yht. 6 pvä 

Koulutukset (lisätietoa Koulutukset -linkin alla)

Uutta! Lapset puheeksi -menetelmä kuuluu nyt Maahanmuuttoviraston päätöksellä vastaanottokeskusten toimintaan.

MIELI ry:n työntekijät ovat vuodesta 2017 yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa kehittäneet ja arvioineet Lapset puheeksi -menetelmää vastaanottokeskuksiin ja turvapaikanhakijoille soveltuvaksi, sekä käytettäväksi myös maahanmuuttopalveluissa. Tässä luettavana on hankkeen loppuraportti 

Lapset puheeksi -menetelmä vastaanottotoiminnassa - loppuraportti.pdf

Sähköinen oppimisympäristö

Syksyllä 2018 on julkaistu sähköinen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on olla avuksi vanhemmille, muille kasvattajille ja heidän lähipiirilleen sekä ammattilaisille heidän toimiessaan lasten kanssa ja tukiessaan heitä eri kehitysvaiheissa ja elämäntilanteissa 

Siinä on kaksi opiskelupolkua
1. Lapsen suotuisan kehityksen tukeminen – LP tutuksi (lyhyesti LP –tutuksi), jossa kerrotaan Lapset puheeksi –työn lähtökohdista ja teoreettisesta taustasta.  Samalla annetaan yleistä tietoa lapsen kehityksestä ja sen tukemisesta. Tämä osio on julkaistu Mielenterveystalon sivulla: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/lapset_puheeksi/Pages/default.aspx
Tämä osio tullaan julkaisemaan myös MIELI ry:n Moodle-alustalla tulevaisuudessa.  

2. Menetelmätyön opinnot. Lapset puheeksi –työn maailma -sivustolla voi opiskella LP-menetelmän osaajaksi. Opiskelu alkaa LP –tutuksi kokonaisuudesta.  Siinä opiskellaan menetelmän toteuttamista ja saadaan todistus sähköisen koulutuksen suorittamisesta. Tämä osio tullaan julkaisemaan myös MIELI ry:n Moodle-alustalla tulevaisuudessa. 

Konsultaatio

Toimiva lapsi & perhe -työryhmä konsultoi eri lasten ja aikuisten psykososiaalisia palveluita tuottavia organisaatioita Toimiva lapsi & perhe -työhön perustuvien lapsikeskeisten palvelurakenteiden kehittämisessä. Konsultaatiota tarjotaan

 • strategioiden laatimisessa
 • monialaisten hallinto- ja vastuujärjestelmien rakentamisessa
 • työntekijöiden kouluttamisessa
 • väestölle tiedottamisessa
 • arviointiin liittyvän palautejärjestelmän luomisessa.

Opaskirjaset

Tytti Solantauksen kirjoittamat ja Antonia Ringbomin kuvittamat opaskirjaset "Miten autan lastani", "Mikä vanhempaani vaivaa"  ja "Miten huolehdin lapsistani" löytyvät sähköisessä muodossa linkissä.

Yhteystiedot

Jenni Suvikas
Asiantuntija
Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 544 6518Lapinlahdenpolku 8 D, 00180 Helsinki

Jenni Tolvanen
Perhetoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 40 662 7551Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki