Siirry sisältöön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi vahvistaa? Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat omassa työssään edistää nuorten mielenterveyttä.

”Koulutus avasi silmiäni monella tavalla ja antoi välineitä puhua mielenterveydestä.”

Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa kaveritaidot ja ryhmäytyminen samoin kuin tunnetaidot sekä itsetunnon tukeminen ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen,  huolista puhuminen, kriiseistä ja suruista selviytyminen ja selviytymistaidot.

Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja harjoituksista. Osallistujat saavat koulutuksesta Hyvän mielen materiaalipaketin, johon kuuluu Hyvän mielen treenivihko yksilötyöskentelyyn, Ohjaajan opas sekä Hyvän mielen vuosikello oman työn suunnitteluun. 

Koulutuksia pidetään tällä hetkellä tilauksesta verkkovälitteisenä 1-3 h kokonaisuutena. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä koulutus alueenne nuorisotyöntekijöille mielenterveyden vahvistamisen teemoista. Koulutus on maksuton ja ne ovat osa opetusministeriön rahoittamaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa. MIELI ry on mukana kolmessa osaamiskeskuksessa: kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa, Koulu -ja oppilaitos osaamiskeskus Nuoskassa sekä kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa (INTO ry).

Arjen rytmi ja mielenterveys; miten arkiset valinnat vaikuttavat mielenterveyteen?

Tunteet, tunnetaidot ja mielenterveys

Kaveritaidot ja ihmissuhteet mielenterveyden tukena

Itsetuntemus ja vahvuudet

Selviytymisen keinot

Voimistaa näkemystä oman työn merkityksestä ja mahdollisuuksista nuorten mielenterveyden vahvistajana.

Konkretisoida sitä, mitä mielenterveydellä tarkoitetaan voimavarana ja opeteltavina taitoina.

Tutustua mielenterveystaitoja vahvistaviin työvälineisiin ja materiaaleihin.

Herättää ajatuksia siitä, miten mielenterveyden edistämistä voi tehdä omassa työssä.

Mielenterveystaitoja nuorisotyöhön

Koulutus lisää ymmärrystä mielenterveyden edistämisestä nuorisotyössä ja perehdyttää mielenterveyteen voimavarana, resurssina ja opittavana taitona. Koulutuksessa tutustutaan mielenterveyden edistämisen materiaaleihin ja annetaan valmiuksia niiden käyttämiseen nuorten kanssa työskennellessä. Lisäksi tarjotaan osaamista oman työn suunnitteluun niin, että mielenterveyden edistämisen teemat ovat läpi vuoden mukana nuorten kanssa työskennellessä.  Koulutukseen voivat osallistua nuorisoalan toimijat, nuorisotyöntekijät, etsivää nuorisotyötä tekevät, työpajaohjaajat ja muut nuorten vapaa-ajan parissa työskentelevät ammattilaiset. 
Koulutuksen kesto on 6,5 h.

Koulutuksen sisältö

Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveys voimavarana 

Tunteet ja tunnetaidot mielenterveyden vahvistajana 

Ihmissuhteet ja sosiaaliset taidot 

Itsetuntemus, vahvuudet ja voimavarat 

Osallisuus mielenterveyden tukena 
Nuoren kohtaaminen ja selviytymistaidot 

Mielenterveyden edistäminen omassa työssä

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

tuntee keskeiset mielenterveystaidot

osaa käyttää työssään menetelmiä, joilla mielenterveystaitoja vahvistetaan
ymmärtää, mitä mielenterveys voimavarana ja elämäntaitona tarkoittaa