Lapset puheeksi (LP) -menetelmä

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. LP -työn päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen. Työskentelyn tavoitteena on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet. Lapset puheeksi -työssä käytetään keskustelujen tueksi lokikirjoja. 

Lapset puheeksi -lokikirjat löytyvät tämän sivun lopussa - suomenkielisinä, ruotsinkielisinä, venäjänkielisinä sekä vastaanottokeskustyöhön

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän kaksi porrasta. 

 1. LP –keskustelu toteutuu useimmiten yhdessä tai kahdessa tapaamisessa vanhempien kanssa, tilanteesta riippuen myös lapsi on mukana keskustelussa esim. koulussa. Keskustelussa kartoitetaan lapsen arki kaikissa kehitysympäristöissä - kotona, varhaiskasvatuksessa/koulussa ja vapaa-aikana, tunnistetaan vahvuudet ja haavoittuvuudet ja tehdään lopuksi toimintasuunnitelma vahvuuksien tukemiseksi ja haavoittuvuuksien ratkaisemiseksi.
 2. LP –neuvonpito kutsutaan koolle, kun LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja tarvittaessa toimijoita palveluista, järjestöistä ym. Yhdessä suunnitellaan toimia ja tekoja arjen tueksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto.

Lapset puheeksi -palvelumalli on koko maakuntaa tai kuntaa koskeva malli, jossa kaikki toimijat ottavat lapsen toimiva arki tai lapsen arjen tukevat toimet yhteiseksi asiaksi. Keskeisessä roolissa on LP-menetelmä. LP-palvelumalli edellyttää yhteisen johtamisen ja yhteisen halun ratkaista ongelmia, jotka nousevat esiin. Oleellista on se, että perustason toimijat esim varhaiskasvatus, koulu ja neuvola saavat erityispalveluista apua yhdellä puhelunsoitolla.

LP -työn toimintaympäristöt LP -menetelmää käytetään kahdessa erilaisessa toimintaympäristössä, lasten ja nuorten kehitysympäristöissä eli varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä moninaisissa palveluissa, joissa kohdataan lapsia, vanhempia ja perheitä.  

 • LP –työskentely varhaiskasvatuksessa ja koulussa Työn tavoitteena on tukea lapsen t. oppilaan hyvinvointia, oppimista ja suotuisaa kehitystä sekä yhteistyötä kodin ja varhaiskasvatuksen t. koulun välillä. Keskustelu vahvistaa  aikuisten välistä yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka lasta t. oppilasta voidaan tukea kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa parhaiten. Yhdessä suunnitellaan keinoja tukea lapsen t. oppilaan vahvuuksia ja auttaa häntä mahdollisten vaikeiden asioiden kanssa. LP-neuvonpito järjestetään, kun tunnistetaan arjessa lisätuen tarpeita. Koulussa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskien yksittäisen oppilaan tueksi koottavaa ns. monialaista asiantuntijaryhmää voidaan toteuttaa neuvonpidon
  mukaisesti. 
  Tietoa LP -työstä koulumaailmasta löytyy alla olevan linkin takana. 

  LP -työ koulussa: kysymyksiä ja vastauksia_4.12.2019.pdf

 • LP –työskentely erilaisissa perheen käyttämissä palveluissa Työn tavoitteena on olla avuksi vanhemmalle tukemaan lasta t. nuota eri kehitysvaiheissa ja kulloisessakin elämäntilanteessa. Keskustelussa kartoitetaan lapsen arkea eri kehitysympäristöissä, tunnistetaan vahvuuksia ja mahdollisia haavoittuvuuksia ja tehdään arjen tueksi toimintasuunnitelma. Jos arki kaipaa lisätukea edetä LP-neuvonpitoon, jossa yhteisesti suunnitelaan arkeen tekoja ja toimia arjen tueksi. 
  LP-työtä toteutetaan hyvin erilaisissa palveluissa, esim. neuvolatyössä, lasten ja perheiden moninaisissa palveluissa, perus- ja erikoissairaanoidossa, rikosseuraamustyössä, järjstöissä ja seurakunnissa. LP-työ on parhaimmillaan osa palvelujen normaalia toimintaa. 
Lapset puheeksi -työlle ja -menetelmien käytölle on vahva tuki. Kananojan raportti Toimiva lastensuojelu Selvitysryhmän loppuraportti (2013) ja sen toimenpideohjelma ohjeistaa aikuisten palveluita ottamaan menetelmät käyttöön kansallisesti sekä tukemaan levittämistä aktiivisesti. Lapset puheeksi työn siirtyessä THL:stä uuteen kotipesään, nykyiseen MIELI ry:n (2015), velvoitettiin siirtosopimuksessa MIELI ry:tä jatkamaan laajamittaista ja esteetöntä levittämistä edelleen. 
 

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

Lapset puheeksi -työ ja Lapset puheksi -lokikirjojen käyttö edellyttää menetelmäkoulutukseen osallistumista. Koulutuksessa syvennytään menetelmän teoriaan ja toteutukseen, opetellaan lokikirjan käyttöä keskustelun tukena ja opiskellaan LP-työlle ominaista voimavaralähtöistä työskentelytapaa. Omassa työssä harjoitellaan menetelmän käyttöä ja saadaan siihen menetelmäohjausta. Koulutuksen käytyään työntekijä osaa käyttää LP-menetelmää sen tavoitteiden mukaisesti.  

Koulutuksesta lisätietoa TLP-työn-koulutukset-sivustolla (ks. sivupalkki)

Tutustu videoon, jossa yksi äiti kertoo kokemuksiaan Lapset puheeksi -keskustelusta  Kokemukset LP-keskustelusta  
Video: Kasvun tuki / Itla.

Kasvun tuki -portaalissa voit lukea lisää tästä näytöön perustuvasta menetelmästä

Lapset puheeksi -lokikirjat

Lapset puheeksi (LP)-työn lokikirjat ovat digitaalisessa muodossa eli ovat täytettävissä esim. videokeskusteluissa ja sähköisillä alustoilla. Lokikirjoja voi toki edelleen tulostaa ja käyttää tavanomaisissa keskusteluissa. Ennen keskustelua on aina hyvä varmistaa, että vanhempi saa mahdollisuuden tutustua lokikirjaan etukäteen – netissä tai siten, että työntekijä lähettää sen hänelle.

Miten digitaaliset lokit toimivat netissä? Kun LP-keskustelu ja -neuvonpito käydään videokeskusteluna, voi henkilö, joka avaa lokikirjan netissä ja jakaa sen näytölle, tehdä merkintöjä siihen. Hän voi myös tulostaa sen. Jos työntekijä tulostaa lokikirjan, lähettää hän sen vanhemmalle. Kirjauksia ei voida tallentaa (tietoturvakysymys). Työntekijä ei arkistoi lokikirjaa. Näistä käytänteistä sovitaan aina osapuolten kesken.

Kun käy keskusteluja etäyhteyksin on aina kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvakysymyksiin ja keskusteltava niistä vanhemman kanssa. Työntekijän on tärkeää selvittää ja noudattaa oman organisaationsa ohjeistusta. Kela ja Valvira pitää rekisteriä tietoturvallisista alustoista.

Lapset puheeksi -lokikirja varhaiskavatukseen ja kouluihin 

Lapset puheeksi -lokikirja erilaisiin palveluihin

Alkuperäinen lokikirja aikuispsykiatrian käyttöön 

Ruotsinkieliset lokikirjat varhaiskasvatukseen ja kouluun

Ruotsinkieliset lokikirjat palveluihin  

Alkuperäinen lokikirja aikuispsykiatrian käyttöön - ruotsinkielinen

Englanninkieliset lokikirjat
Varhaiskasvatukseen

Kouluun

Venäjänkieliset lokikirjat varhaiskasvatukseen ja kouluun  

Venäjänkieliset lokikirjat palveluihin 

Lokikirjat vastaanottokeskustyöhön 

Yhteystiedot

Jenni Suvikas
Asiantuntija
Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 544 6518Lapinlahdenpolku 8 D, 00180 Helsinki

Jenni Tolvanen
Perhetoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 40 662 7551Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki