Lapset puheeksi (LP) -menetelmä

Lapset puheeksi (LP) -menetelmä rakentuu Lapset puheeksi -keskustelusta ja -neuvonpidosta. 

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. LP -työskentelyssä pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ennaltaehkäistä lapsen ongelmien syntyä. Työskentelyn konkreettinen päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet. 

Lapset puheeksi -työlle ja -menetelmien käytölle on vahva tuki. Kananojan raportti Toimiva lastensuojelu Selvitysryhmän loppuraportti (2013) ja sen toimenpideohjelma ohjeistaa aikuisten palveluita ottamaan menetelmät käyttöön kansallisesti sekä tukemaan levittämistä aktiivisesti. Lapset puheeksi työn siirtyessä THL:stä uuteen kotipesään, nykyiseen MIELI ry:n (2015), velvoitettiin siirtosopimuksessa MIELI ry:tä jatkamaan laajamittaista ja esteetöntä levittämistä edelleen. 

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

Lapset puheeksi -työ ja Lapset puheksi -lokikirjojen käyttö edellyttää koulutukseen osallistumisen. Koulutuksessa syvennytään menetelmän teoriaan ja toteutukseen, opetellaan lokikirjan käyttöä yhteisen keskustelun tukena ja opiskellaan LP-työlle ominaista voimavaralähtöistä työskentelytapaa. Omassa työssä harjoitellaan menetelmän käyttöä ja saadaan siihen menetelmäohjausta. Koulutuksen käytyään työntekijä osaa käyttää LP-menetelmää sen tavoitteiden mukaisesti.  

Koulutuksesta lisätietoa tlp-työn-koulutukset-sivustolla (ks. sivupalkki)

Lapset puheeksi (LP) -menetelmä  

Lapset puheeksi -menetelmä rakentuu kahdesta portaasta. Työskentely tuo perheiden ja työntekijöiden käyttöön strukturoidun mutta joustavan toimintatavan. Työskentelyä pohjautuu lokikirjoihin (ks alla). 

 1. LP –keskustelu toteutuu useimmiten yhdessä tai kahdessa tapaamisessa vanhempien kanssa.  Tilanteesta riippuen myös lapsi osallistuu. Keskustelussa kartoitetaan lapsen arki kaikissa kehitysympäristöissä, tunnistetaan vahvuudet ja haavoittuvuudet ja tehdään suunnitelma toiminnaksi.
   
 2. LP –neuvonpito kutsutaan koolle, kun tarvitaan lisää tekijöitä suunnitellun toiminnan toteuttamiseksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto.

LP -työn toimintaympäristöt

LP -menetelmää toteutetaan kahdessa erilaisessa toimintaympäristössä, lasten ja nuorten kehitysympäristöissä eli varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä moninaisissa palveluissa, joissa kohdataan lapsia, vanhempia ja perheitä.  

 1. LP –työskentely varhaiskasvatuksessa ja koulussa 
  Lapset puheeksi -työn tavoitteena on tukea lapsen t. oppilaan hyvinvointia, oppimista ja suotuisaa kehitystä sekä yhteistyötä kodin ja varhaiskasvatuksen t. koulun välillä. LP -lokikirja teemoineen edesauttaa tutustumista lapsen t. oppilaan arkeen sekä vahvistaa kodin ja koulun yhteistä ymmärrystä oppilaasta ja tarvittavista toimista oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi. Työskentely vahvistaa työntekijän t. opettajan ja vanhempien yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka lasta voidaan tukea kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa parhaiten. LP-keskustelussa osallistujat valitsevat yhdssä keinoja tukea lapsen t. oppilaan vahvuuksia ja autetaan häntä selviytymään mahdollisten vaikiden asioiden kanssa. LP-neuvonpito järjestetään, kun tunnistetaan arjessa lisätuen tarpeita.  

  Tietoa LP -työstä koulumaailmasta löytyy alla olevan linkin takana.

  LP -työ koulussa: kysymyksiä ja vastauksia_4.12.2019.pdf 
   

 2. LP –työskentely erilaisissa perheen käyttämissä palveluissa

  Lapset puheeksi (LP) –työskentelyä tarjotaan palveluja käyttäville vanhemmille ja perheille osana kyseisten palvelujen normaalia toimintaa. LP -menetelmä on tarkoitettu avuksi vanhemmille ja muille lasten/nuorten tärkeille aikuisille tukemaan lasta/nuorta eri kehitysvaiheissa ja kulloisessakin elämäntilanteessa. Menetelmän avulla pyritään tukemaan lasten/nuorten suotuisaa kehitystä ja ehkäisemään mahdollisia ongelmia räätälöimällä lapsen/nuoren arkipäivä juuri häntä tukevaksi. Menetelmä ei ole hoitoa. Jos hoidon tarve todetaan, autetaan sen järjestämisessä.

  LP-työtä toteutetaan hyvin erilaisissa palveluissa, esim. neuvolatyössä, lasten ja perheiden moninaisissa palveluissa, perus- ja erikoissairaanoidossa, rikosseuraamustyössä, järjstöissä ja seurakunnissa. Työskentelyn lähtökohtana ovat ne asiat, jotka ovat tuoneet vanhemman tai perheen palvelujen piiriin. 

Tutustu videoon, jossa yksi äiti kertoo kokemuksiaan Lapset puheeksi -keskustelusta  Kokemukset LP-keskustelusta  
Video: Kasvun tuki / Itla.

Tietoa Toimiva lapsi ja perhe menetelmien koulutuksista (Ohjautuminen toiselle sivulle)

Kasvun tuki -portaalissa voit lukea lisää tästä näytöön perustuvasta menetelmästä

Lapset puheeksi -lokikirjat suomeksi

Palveluiden lokikirjassa lapsen tai nuoren arjesta keskusteleminen käydään lokikirjan ikäkausisivuja käyttäen.  Yhteensä löytyy kuusi teemakokonaisuutta

Vauvan odotus s. 16
Vauva-aika s. 18
Taapero-ikä s. 22
Leikki-ikä s. 26
Kouluikä (7-12-vuotiaat) s. 30
Murros- ja nuoruusikä (13-18-vuotiaat) s. 34
(sivunumerot tulosteen mukaan)

Föra barnen på tal -loggböcker (svenska) 

I loggboken för servicefältet presenteras teman för samtalet om barnets vardag på basen av barnets åldersfas. Sammantaget presenteras teman i sex olika livsskeden
Familjen väntar barn s. 16
Babyålder s. 18
De första småbarnsåren s. 22
Barn i åldern 3-6 år s. 26
Skolåldern fram till tonåren s. 30
Tonåren och ungdomsåren s. 34
(Sidnumreringen enligt utskrift)

 

Lapset puheeksi -lokikirjat venäjäksi