Gå till innehåll

En väl fungerande och balanserad vardag har en rytm, rutiner, är förutsägbar, inneehåller lugn och ro och är flexibel. När vardagen fungerar är de centrala livsområden i balans och alla familjemedlemmars behov uppmärksammas och de anpassas till varandra. När vardagen fungerar med rutin, finns det mera tid för en god samvaro och meningsfulla upplevelser. En fungerande vardag stöder också föräldraskapet.

Förälderns vardag och de val hen gör, utgör en grund för barndomen. Modeller, sätt att fungera i olika situationer, värderingar och attityder som man lärt sig under barndomen, påverkar välbefinnandet och hälsan senare i livet.

Det är naturligt att diskutera vardagen och saker som påverkar den, med professionella t.ex. inom dagvården och rådgivningen.

Hurdana saker påverkar vardagen på ett positivt sätt och är en styrka? Vilka saker påverkar vardagen eller kan ses som sen sårbarhet? Vilka faktorer kan familjen själv påverka och på vilket sätt?

En gemensam diskussion hjälper föräldrarna att förstå de olika familjemedlemmarnas behov och synliggör olika vardagliga situationer. På samma gång blir förädern medveten om sina egna, de andra familjemedlemmarnas och hela familjens styrkor. Med hjälp av den gemensamma diskussionen kan familjerna också hitta nya sätt att utnyttja sina styrkor.