Mielen hyvinvointi urheilijan voimavarana

Mielenterveys tarkoittaa ihmisen kokemusta hyvinvoinnista ja tasapainosta. Urheilulla on myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Se antaa esimerkiksi energiaa ja tukee sosiaalisia suhteita. Urheilun avulla voi myös purkaa stressiä tai turhautumista ja se auttaa tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. Teemme päivittäin omaan hyvinvointiin vaikuttavia valintoja arjessa. On täysin normaalia, että ihminen kokee välillä ahdistusta, riittämättömyyden tunteita ja mielialanvaihteluita. Se on osa elämää. Tärkeää on tiedostaa millä tekijöillä eli voimavaroilla omaan mielen hyvinvointiin voi vaikuttaa ja mitkä asiat tukevat ja suojaavat voimavarojen kasvua ja uusiutumista.

Mielen hyvinvointi näkyy kykynä pukea sanoiksi omia tunteita ja mieltä painavia asioita sekä sopeutua muutoksiin ja lopulta myös hyväksyä ne. Mielenterveyteen kuuluu kyky huolehtia itsestään, kyky rakastaa ja olla rakastettu. Terve mieli haluaa olla osallinen eri yhteisöjä sekä tehdä työtä, käydä koulua, harrastaa ja oppia uutta.

Jokaisella ihmisellä on mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät ovat asioita, jotka vahvistavat tai heikentävät ihmisen hyvinvointia. Mitä enemmän suojaavia tekijöitä on, sitä pienempi riski on uupua tai sairastua, korkeankin kuormituksen alla. Jokainen voi vahvistaa suojaavia tekijöitä elämässään ja samalla lisätä omia voimavarojaan.

Suoja- ja riskitekijät -nelikenttä

Mieti hetki itseksesi valmentajana sekä keskustele urheilijoidesi kanssa:

  1. Mitkä tekijät suojaavat tai ylläpitävät mielenterveyttäsi juuri tällä hetkellä?
  2. Mitkä tekijät koet riskinä oman hyvinvointisi kannalta?
  3. Millaisia suojaavia tekijöitä voisit vielä vahvistaa omassa arjessasi?

Valmentajan merkitys

Nuorten mielenterveyden tukeminen on osa kasvatustyötä. Valmentaja toimii urheilun kautta nuorelle merkittävänä kasvattajana ja roolimallina. Hän on tärkeä osa nuoren turvaverkkoa ja merkittävä suojatekijöiden vahvistaja. Valmennustyö tarjoaakin hyvät mahdollisuudet vahvistaa lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja henkistä hyvinvointia.

Mielen hyvinvoinnin taitoja voi opetella ja vahvistaa. Mielenterveyden käsi on hyvä työväline mielen hyvinvoinnista keskusteluun yhdessä urheilijan kanssa. Nuoren elämässä mielen hyvinvoinnin tukipilareina ovat hyvinkin arkiset asiat, joita myös valmentaja voi tukea urheilutoiminnassa:

  • terveellinen ravinto
  • riittävä uni ja lepo
  • tunteiden jakaminen
  • tasapaino koulunkäynnin ja vapaa-ajan välillä
  • toimivat ihmissuhteet (perhe ja ystävät)
  • arkiliikunta
  • muut harrastukset

Harjoitukset

Mielenterveyden käsi

Mielenterveyden käsi – työvälineen avulla on tarkoitettu havainnollistamaan sitä, mistä asioista lapsen ja nuoren mielen hyvinvointi arjessa rakentuu: unesta ja levosta, ravinnosta ja yhdessä ruokailusta, liikkumisesta, ihmissuhteista ja tunteiden jakamisesta, harrastuksista ja luovasta toiminnasta. Malli auttaa urheilijaa tekemään omaa mielen hyvinvointiaan tukevia valintoja arjessa. Sen avulla voidaan myös herättää keskustelua hyvää mieltä tuottavasta arjesta esimerkiksi osana vanhempainiltaa tai yhteistä valmentajan ja urheilijan välistä keskustelua. Välineen avulla urheilijat voivat itse pohtia kuluneen viikon ajalta tekemiään valintoja arjessa ja miten on itse voinut vaikuttaa omaan hyvään oloon ja hyvään mieleen.

Mielenterveyden käsi


Voimaa urheiluun hyvästä mielestä | Mielen hyvinvointi urheilijan voimavarana | Valmentaja nuoren mielenterveyden vahvistajana | Kohtaamisen taito urheilijan tukena | Kasvava nuori urheilija | Joukkuehenki ja yhdessäolo | Urheilija tunteiden pelikentällä | Kriisit ja selviytyminen urheilijan elämässä