Hallinto, henkilöstö ja talous (vuosikirja 2018)

Tuloksia

  • Toimintavolyymi on edelleen kasvussa
  • Talous on vakaalla pohjalla
  • Tuotot vuonna 2018 olivat 14 301 000 euroa

Tuotot jakaantuivat:

  • STEA 5 271 t€
  • muut julkiset määrärahat 6 687 t€
  • muut tuotot 2 343 t€.
  • Mielenterveysseuran hallinnoiman Rikosuhripäivystyksen osuus tuotoista 30 %.

Mielenterveysseuran tavoitteena on olla hyvä ja vakaa työyhteisö. Lähtökohtana on, että seurassa on voimaannuttava, innostava ja innovaatioita tukeva johtamiskulttuuri sekä hyvä hallinto ja vakaa talous; henkilöstö on hyvinvoivaa ja osaavaa.

Hallinto

Mielenterveysseuran ylin päättävä elin on liittokokous, joka pidettiin 21.4.2018 Helsingissä. Liittokokous valitsi erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet. Liittohallituksen puheenjohtajana toimii tohtori Pentti Arajärvi.

Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja sen alainen työvaliokunta viisi kertaa. Asiantuntijaelimenä toimiva talousvaliokunta piti neljä kokousta.

Mielenterveysseuran johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, hallintojohtaja, järjestöjohtaja, kehitysjohtaja, kriisikeskustoimintojen johtaja, mielenterveyden edistämisen johtaja sekä viestintäjohtaja. Myös Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja osallistui johtoryhmän työskentelyyn. Toiminnanjohtajana toimii valtiotieteiden lisensiaatti Sari Aalto-Matturi.

Hyvä ja vakaa työyhteisö

Mielenterveysseura omistaa täysin kaksi tytäryhtiötään SMS-Tuotanto Oy:n, joka vastaa seuran lehtien ja kirjojen kustantamisesta, ja Lapinlahden Lähde Oy:n, joka hallinnoi puolta Lapin lahden Sairaalan tiloista vuokratakseen ne edelleen mielenterveyttä edistäville toimijoille.

Mielenterveysseuran hallintoyksikkö tuottaa sisäisinä palveluina taloushallinnon palvelut, henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä toimitilojen ylläpitopalvelut. Hallintoyksikkö tuottaa jäsenyhdistyksille niiden jäsenrekisterien ylläpitopalvelut. Lisäksi se huolehtii tytäryhtiöiden hallinto- ja talous- palveluista.

Toimisto-organisaatio:

 

 

Mielenterveysseuran organisaatio:
toimisto-organisaatio

Henkilöstö

Mielenterveysseuran palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 138 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa oli 88 ja määräaikaisessa työsuhteessa 50 työntekijää.

Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi (parittomina vuosina) ja vastausten perusteella valitaan henkilöstön kanssa yhteistyössä henkilöstöhallinnon kehittämiskohteet. Toimintavuonna keskityttiin henkilöstöhallinnon prosessien ja sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Henkilöstöetuja työterveyshuollon lisäksi ovat hammashoitoetu sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Jokaisella työntekijällä on oikeus työnohjaukseen.

Talous

Mielenterveysseuran talous oli tilikauden 2018 lopussa vakaalla pohjalla. Toimintavuoden tulos syntyi niin sanottujen vapaiden rahoituslähteiden ylijäämästä. Seuran tärkein rahoittaja on STEA. Seuran toimintaa rahoittavat myös ministeriöt ja muut valtionlaitokset, kunnat, seurakunnat ja EU­komissio. Muista toiminnan rahoituslähteistä tärkeimmän osan muodostaa Suomen Kansanterveysyhdistyksen jakama tuotto­osuus yli­jäämästään.

 

  2015 2016 2017 2018
Mielenterveysseuran tuotot 2015–2018 (1 000 €) 8778 9932 13 275 14301
         
Avustuskohteet (kpl) rahoituslähteittäin        
STEA 18 17 21 18
Muut avustuksen antajat 15 23 31 39
Muut kohteet 3 3 3 3
  36 43 55 60

 

Suomen Mielenterveysseura ry:n kulujen jakautuminen:
kulujen jakautuminen

 

Katsaus tulevaisuuteen

Tavoitteena on ylläpitää rahoituksen monimuotoisuutta, mikä parhaiten turvaa seuran toiminnan jatkumisen ja kehittymisen. STEA:n lisäksi seuran rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys, joka jakaa toimintansa vuotuista ylijäämää jäsenyhdistyksilleen. Lisäksi seuran oman varainhankinnan odotetaan vahvistuvan tulevaisuudessa.

Seura toimii Rikosuhripäivystystä hallinnoivana ja koordinoivana organisaationa vuoteen 2027 saakka oikeusministeriön antaman julkisen palvelun velvoitteen (SGEI-päätös) perusteella.


Suomen Mielenterveysseura vuosi 2018

TULOSLASKELMA 

 

 

 

  (1 000€)

 

1.1.-31.12.2018

1.1.­31.12.2017

Varsinainen toiminta

 

 

Tuotot

11 636

10 733

Kulut

13 616

12 394

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

 

-1 980

­1 661

Varainhankinta

 

 

Tuotot

916

990

Kulut

171

116

Varainhankinnan tuottojäämä

745

874

Sijoitus- ja rahoitustoiminta        

 

 

Tuotot

352

242

Kulut

 

129

88

Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden tuottojäämä

223

154

Yleisavustus

1 397

1 311

 

Tilikauden ylijäämä

385

678

 

TASE

31.12.2018

31.12.2017

(1 000€)

 

 

Vastaavaa

 

 

 

 

 

Pysyvät vastaavat

 

 

Aineettomat hyödykkeet

14

15

Aineelliset hyödykkeet

193

113

Sijoitukset

2 169

2 002

Pysyvät vastaavat yhteensä

2 376

2 130

 

 

 

Vaihtuvat vastaavat

 

 

Saamiset

1 039

1 703

Rahoitusarvopaperit

2 740

2 553

Rahat ja pankkisaamiset

741

461

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

4520

4 717

Vastaavaa yhteensä

6 896

6 847

 

 

 

Vastattavaa

 

 

Oma pääoma

 

 

Toimintapääoma

599

599

Muut rahastot  

695

695

Edellisten tilikausien ylijäämä

1 813

1 152

Tilikauden ylijäämä

385

678

Oma pääoma yhteensä

3 492

3 124

 

 

 

Vieras pääoma

 

 

Lyhytaikaiset velat

3 404

3 723

Vastattavaa yhteensä

6 896

6 847

 

 

Lue lisää

Vuosikirja 2018